{ SKIP }
咁你話係咪所有外國人都唔鍾意戴口罩呢?又唔係喎,好似呢個Abigail Ratchford咁,咁喺IG戴住口罩拍條片,提醒大家戴口罩嘅重要性!
單睇個樣黎講,Kornelia同用旋風地堂腿黎做後衛一樣,可以話係毫無破綻!