{ SKIP }
文:MenClub Mean娜  圖:互聯網
POSTED ON 08 Sep 2017
對好多人而言,死亡都係禁忌嘅話題,令人生畏,不敢觸及。而偏偏法國藝術家Dehn Sora就大膽挑戰「死亡」題材,創作一系列疑幻似真、以黑白灰色調為主嘅藝術攝影,講述死亡、魔鬼、腐敗等等主題,去探索人類心目中嘅恐懼。
從意大利插畫家Davide Bonazzi嘅插畫中,你對現代社會又有咩體會?
gags
諷刺插畫發人深省 心如迷宮冇人了解自己
23 May 2018
識俄妹嘅八大要點!
gags
貼心指導 阿根廷足總教球員識俄妹
19 May 2018